دانشگاه

دوره های پیش از دانشگاه و آمادگی برای ورود به دانشگاه

تکمیل زبان

موسسه سفیر ساعی اعزام شده های

موسسه سفیر ساعی

جناب آقای علی کاووسی

موسسه سفیر ساعی

سرکار خانم شریعت پناهی

موسسه سفیر ساعی

سرکار خانم روناک کشاورز

موسسه سفیر ساعی

سرکار خانم جواهران

موسسه سفیر ساعی

جناب آقای حسینی نژاد

ما باور داریم که تحصیلات و آموزش برای همه ممکن است.

اینجا چیزهای زیادی برای کمک به شما و رسیدن به اهدافتان وجود دارد.

university-education-all-background-01